A Furfang Kiadó 30 órás képzései

 

A 30 órás akkreditáció alatt álló képzéseink

a végleges akkreditációig igazolást adnak. 

 

Az életpálya-tervezés tanítása-tanulása

Hogyan segítsük tanítványainkat a különböző életszakaszokban és döntési helyzetekben?

 

Akciós ár: 20 000 Ft/fő (teljes ár 25 000 Ft), a képzés 8 főtől indítható, amely a 2012. szeptember 30-ig leadott rendelésekre érvényes.

A képzés célja, hogy felkészítse a pedagógusokat arra a szakmai munkára, amely során szakszerűen tudják segíteni a tanulók életpálya-építését, valamint fejleszteni tudják az ehhez a területhez tartozó kompetenciáikat. Cél továbbá megismertetni a pedagógusokat azokkal a módszerekkel, amelyekkel biztosítani tudják, hogy a tanulók életpálya elképzeléseiket a valóságos, egyben változó helyzetekhez tudják igazítani, és képesek legyenek terveiket felülvizsgálni, módosítani, és erőforrásaik átcsoportosításával a krízishelyzeteket elkerülni. Feltárni a pedagógusok számára olyan tanórai – tantárgy független – és tanórán kívüli beépítési lehetőségeket, amelyek fontosak és elengedhetetlenek a tanulók életpálya-építéséhez, például a munka világáról szerzett ismeret, a felnőtt lét szerepei, fenntartható fejlődés, testi-lelki egészség megőrzése.

A képzés tematikája:

AZ ÉLETPÁLYA-ÉPÍTÉS: Az életpálya-építés és életpálya-építési kompetenciák, valamint kapcsolódó fogalmak azonosítása (életpálya, életpálya-építés, önmeghatározás, önbemutatás, stratégiaalkotás, a stratégiák végrehajtása, személyes fejlesztési terv, személyes életút, alkotóképesség, részképességek, attitűdök); A drámapedagógia szerepe az önismeret – egész életen át tartó – megismerési folyamatában (drámajáték vezetése, drámajáték értékelése); A tanulói énkép, önismeret formálódása és a tanári értékelés kapcsolata; Önismereti elemzés készítése (Czeizel Endre 2x4++1 faktoros modellje alapján, önmeghatározás, önbemutatás)

AZ ÉN HELYE A KÖRNYEZETÉBEN: Gyermek a családban, az iskola szintjén, az osztály szintjén, a kortárscsoportban; Elfogadás, kizárás, személyiségünk védelmi mechanizmusai; Konfliktuskezelési technikák (Elakadt hanglemez technika, Gordon-módszer, Mozaikmódszer)

Az életpálya-építéshez szükséges egyéb ismeretek beépítésének lehetőségei a tanórai keretek közé: A munka világáról szerzett ismeretek (pályaválasztás, szakmaismeret), A felnőtt lét szerepei; Fenntartható fejlődés (A fenntartható fejlődés szerepe az életpálya-építésben); Testi-lelki egészség (Mi bánt engem? A reklám hatása, A drogok és a médiák)

AZ ÉLETPÁLYA-ÉPÍTÉS KOMPETENCIA-FEJLESZTÉSÉBEN JAVASOLT MÓDSZEREK: Öndifferenciálás, egyéni differenciálás, kooperatív technikák; A Mind map módszer, A projektmódszer

 

A pedagógus szerepe a komplex személyiségfejlesztésen alapuló tehetséggondozásban

 

A továbbképzés legfőbb célja, hogy felkészítse a pedagógusokat arra, hogy szakmai munkájuk során adekvátan és szakszerűen tudják fejleszteni a valamilyen területen kimagasló eredményt elérő, tehetséges diákokat úgy, hogy ezáltal egész személyiségük fejlődjön. Ehhez a program fő pillérjeinek tekintjük – Jacobson kommunikációs elméletéhez hasonlóan – a következőket:

azt, hogy milyen személyiségjegyekkel kell rendelkeznie a tehetséggondozást végző pedagógusnak (az adó),

azt, hogy milyen tulajdonságokkal rendelkezik a tanuló (a vevő),

azt, hogy hogyan kell viszonyulnia ezekhez a tulajdonságokhoz az adónak (kódolás-dekódolás),

azokat a módszertani javaslatokat (csatorna), amelyek megjelennek a fejlesztés folyamatában.

A képzés tematikája:

A TEHETSÉGGONDOZÁS ELMÉLETI ALAPJAI: A tehetség fogalma, összetevői, tehetségmodellek; Az öröklés szerepe a tehetség megnyilvánulásában; Önismereti elemzés Czeizel Endre 2x4++faktoros modellje alapján;

A KÖRNYEZET SZEREPE A TEHETSÉGGONDOZÁSBAN: Tehetséges gyermek a családban, A társadalom és a kortárscsoport szerepe a tehetséggondozásban

A TEHETSÉGES GYEREKEK TULAJDONSÁGAI: A tehetséges tanulók jellemzői; Vizsgálati módszerek a tehetséges tanulók megismeréséhez (A Renzuli-Hartman skála: tanulási, motivációs, kreativitás, vezetési-társas jellemzők)

A TEHETSÉGGONDOZÓ PEDAGÓGUS SZEMÉLYISÉGJEGYEI ÉS KOMPETENCIÁI: Tanári szerepek (hagyományos tanári szerepek, új, szociális-konstruktivista tanári szerep); Pedagógus kompetenciák; A pedagógus személyiségének aspektusai

A PEDAGÓGUS SZEREPE A TEHETSÉGGONDOZÁSBAN: Pedagógus szerepkörök; A tehetségfejlesztés célja, feladatai

A TEHETSÉGGONDOZÁS MÓDSZEREI: Öndifferenciálás, egyéni differenciálás, kooperatív technikák; A Mind map módszer, A projektmódszer

 

5 órás nem akkreditált, igazolást adó képzéseink:

  • Öndifferenciálás, egyéni differenciálás, kooperatív technikák
  • A Mind map módszer alkalmazása
  • A projektmódszer alkalmazása

 

 Akciós ár: 5000 Ft/fő (teljes ár 7000 Ft), a képzés 8 főtől indítható, amely a 2012. szeptember 30-ig leadott rendelésekre érvényes.

 Nevelőtestületi értekezletre ajánlott 3 órás elméleti-gyakorlati tréningjeink

  1. A drámapedagógia hasznosítása a tanítás-tanulás folyamatában, a tanulók személyiségfejlesztésében 
  2. Mid map (gondolati térkép) módszer bemutatása és gyakorlati alkalmazása
  3. A szövegértő és szövegalkotó képesség fejlesztésének gyakorlati megvalósítása az iskolában használt tankönyvekből vett konkrét példákon keresztül
  4. Jegyzetelési technikák tanítása a tanórákon
  5. Kooperatív technikák alkalmazása a tanítási órákon
  6. Interaktív tananyag használata a szövegértő képesség fejlesztésére
  7. Az alsó és felső tagozat átmenetének problematikája és megoldási lehetőségei

 

Furfang Kiadó

Cégünk, a Furfang Kiadó Kft. sokoldalú cég, amely tanulást, tanítást segítő kiadványok kiadásával, forgalmazásával, valamint a pedagógiai folyamatokhoz kapcsolódó képzésekkel és tanácsadással foglalkozik. Bármit és bármiről, ami benneteket érint, érdekel, vagy segítséget nyújthat számotokra az életben való eligazodáshoz.

Szlogenünkhöz – A tudás varázsához – híven szeretnénk valóban megmutatni és átadni a tudás varázsát és hatalmát mindazoknak, akik valami mást, valami újat, valami korszerűt szeretnének a pedagógia területén kapni.

A céget pedagógiailag képzett, a gyakorlatban is hosszú évek tapasztalatával rendelkező, új utakat kereső, a könyvkiadásban is elismert szakemberek alapították. Munkájukat sok, azonos gondolkodású pedagógus, szerkesztő, tördelő, értékesítő, marketinges és barát segíti, akik szintén hisznek abban, hogy valami nagyszerűt mást, máshogyan tudnak létrehozni e területen.